1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacja podlega zgłoszeniu drogą mailową pod adresem kontakt@wellonline.eu

3. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest podać w zgłoszeniu imię i nazwisko, adres, nazwę towaru szczegółowy opis wad oraz zgłaszane roszczenie.

4. Podanie w formularzu reklamacji nieprawdziwych danych przez Klienta niebędącego Konsumentem powoduje utratę uprawnień z rękojmi.

5. Odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie konsumentów.